دانلود گام به گام , جزوه و نمونه سوالات امتحانی

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم - نمره برتر

دانلود گام به گام , جزوه و نمونه سوالات امتحانی

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

دسته بندی : جزوه های نهم , پایه نهم

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

ترجمه لغات درس به درس

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : زبان انگیسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : علیرضا

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : پایه نهم

 

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم : امروز هم برای شما تمام کلمات زبان انگلیسی نهم را برای شما آماده کرده ایم . در لیست زیر معنی کلمات درس اول و درس دوم و درس سوم و درس چهارم و درس پنجم و درس ششم آماده شده است .

 

معنی لغات درس اول زبان نهم

📝 لغات درس اول
📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
📗 PROSPECT 3

|▪️ Personality • • • شخصیت
|▫️ school • • • مدرسه
|▪️ best friend • • • بهترین دوست
|▫️ great • • • عالی
|▪️ clever • • • باهوش
|▫️ kind • • • مهربان
|▪️ helpful • • • مفید
|▫️ How • • • چطور
|▪️ hard-working • • • سخت کوش
|▫️ between • • • بین
|▪️ bit • • • ذره
|▫️ serious • • • جدی
|▪️ angry • • • عصبی
|▫️ brave • • • شجاع
|▪️ careless • • • بی دقت
|▫️ cruel • • • بی رحم
|▪️ rude • • • بی ادب
|▫️ below • • • در زیر
|▪️ nervous • • • عصبی
|▫️ quiet • • • ساکت
|▪️ funny • • • بامزه
|▫️ neat • • • مرتب ،تمیز
|▪️ selfish • • • خودخواه
|▫️ sentence • • • جمله
|▪️ patient • • • صبور
|▫️ careful • • • بادقت
|▪️ talkative • • • پرحرف
|▫️ shy • • • خجالتی
|▪️ eraser • • • پاک کن
|▫️ polite • • • مودب
|▪️ forget • • • فراموش کردن
|▫️ important • • • مهم
|▪️ members • • • اعضا
|▫️ relatives • • • بستگان

لینک دانلود دانلود جزوه و معنی کلمات درس اول


معنی لغات درس دوم زبان نهم

📝 لغات درس دوم
📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

📗 PROSPECT 3

|▪️ Travel • • • مسافرت رفتن
|▫️ Germany • • • آلمان
|▪️ reservation • • • رزرو
|▫️ Receptionist• • • پذیرشگر
|▪️ enjoy • • • لذت بردن
|▫️ Hope • • • امیدوار بودن
|▪️ gift shop • • • فروشگاه هدیه
|▫️ map • • • نقشه
|▪️ guide book • • • کتاب راهنما
|▫️ filling out • • • پر کردن
|▪️ Airport • • • فرودگاه
|▫️ ticket • • • بلیط
|▪️ buy • • • خریدن
|▫️ check the passport• • • بررسی گذرنامه
|▪️ check in • • • ببررسی کردن
|▫️ take off • • • بلند شدن هواپیما
|▪️ land • • • فرود
|▫️ • • • جدول زمانی
|▪️ money • • • پول
|▫️ exchange • • • تبدیل
|▪️ book a hotel • • • رزرو کردن یک هتل
|▫️ trip • • • سفر
|▪️ possible • • • ممکن
|▫️ of course • • • البته
|▪️ short storie • • • داستان کوتاه
|▫️ letter • • • نامه
|▪️ poem • • • شعر
|▫️ novel • • • رمان
|▪️ wheels • • • چرخ ها
|▫️ scarf • • • روسری
|▪️ guess • • • حدس زدن
|▫️ shopkeeper • • • مغازه دار
|▪️ suitable • • • مناسب
|▫️ wife • • • همسر

لینک دانلود دانلود جزوه و معنی کلمات درس دوم


معنی لغات درس سوم زبان نهم

📝 لغات درس سوم
📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
📗 PROSPECT 3

|▪️ Festival • • • فستیوال
|▫️ Ceremonie • • • مراسم
|▪️ New Year • • • سال جدید
|▫️ holidays • • • تعطیلات
|▪️ grandparent • • • پدربزرگ و مادربزرگ
|▫️ house • • • خانه
|▪️ children • • • بچه ها
|▫️ gold fish • • • ماهی قرمز
|▪️ young • • • جوان
|▫️ special • • • مخصوص
|▪️ bake a cake • • • کیک پختن
|▫️ make lunch • • • ناهارپختن
|▪️ dinner • • • شام
|▫️ set the table • • • چیدن میز
|▪️ hold a ceremony • • • برگزاری مراسم
|▫️ sing the national anthem • • • سرود ملی خواندن
|▪️ clear • • • تمیز کردن
|▫️ Nature Day • • • روز طبیعت
|▪️ go out • • • بیرون رفتن
|▫️ weather • • • آب و هوا
|▪️ rainy • • • بارانی
|▫️ spring • • • بهار
|▪️ nut • • • آجیل
|▫️ clothes • • • لباس ها
|▪️ dishes • • • ظرف ها
|▫️ milk • • • شیر
|▪️ paint • • • رنگ
|▫️ wash • • • شستن
|▪️ religious • • • مذهبی
|▫️ drink • • • نوشیدن

لینک دانلود دانلود جزوه و معنی کلمات درس سوم


معنی لغات درس چهارم زبان نهم

📝 لغات درس چهارم
📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
📗 PROSPECT 3

|▪️ Services • • • خدمات
|▫️ postcard • • • کارت پستال
|▪️ envelope • • • پاکت نامه
|▫️ near • • • نزدیک
|▪️ Actually • • • در واقع
|▫️ employee • • • کارمند
|▪️ take out • • • بیرون بردن
|▫️ get on • • • سوار شدن
|▪️ get off • • • پیاده شدن
|▫️ send • • • ارسال کردن
|▪️ put out fire • • • خاموش کردن آتش
|▫️ recharge • • • دوباره شارژکردن
|▪️ open a account • • • باز کردن حساب
|▫️ hire a taxi • • • گرفتن تاکسی
|▪️ Police officer • • • افسر پلیس
|▫️ live • • • زندگی کردن
|▪️ wake up • • • بیدار شدن
|▫️ children • • • بچه ها
|▪️ help • • • کمک کردن
|▫️ best friend • • • بهترین دوست
|▪️ sometimes • • • بعضی مواقع
|▫️ often • • • اغلب اوقات
|▪️ usually • • • معمولا
|▫️ always • • • همیشه
|▪️ never • • • هرگز
|▫️ outside • • • بیرون
|▪️ firefighter • • • آتش نشان
|▫️ gas station • • • پمپ بنزین
|▪️ fire station • • • ایستگاه آتش نشانی
|▫️ favorite • • • مورد علاقه

لینک دانلود دانلود جزوه و معنی کلمات درس چهارم


معنی لغات درس پنجم زبان نهم

📝 لغات درس پنجم
📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
📗 PROSPECT 3

|▪️ Media • • • رسانه ها
|▫️ wonderful • • • فوق العاده
|▪️ International • • • بین المللی
|▫️ events • • • مناسبت ها
|▪️ yesterday • • • دیروز
|▫️ grandmother • • • مادر بزرگ
|▪️ lastnight • • • شب گذشته
|▫️ summer • • • تابستان
|▪️ watche • • • تماشا کردن
|▫️ upset • • • ناراحت
|▪️ busy • • • مشغول
|▫️ winter • • • زمستان
|▪️ last week • • • هفته گذشته
|▫️ last month • • • ماه گذشته
|▪️ connect to • • • اتصال به
|▫️ update • • • بروز رسانی
|▪️ search • • • جستجو
|▫️ fantastic • • • خارق لعاده
|▪️ beautiful • • • زیبا
|▫️ brilliant • • • با استعداد
|▪️ amazing • • • شگفت انگیز
|▫️ excellent • • • عالی
|▪️ together • • • با هم
|▫️ participate • • • شرکت کردن
|▪️ online course • • • دوره آنلاین
|▫️ receive • • • دریافت کردن
|▪️ attend • • • توجه کردن
|▫️ use • • • ااستفاده کردن
|▪️ Information Technology • • • فناوری اطلاعات
|▫️ interview • • • مصاحبه
|▪️ somebody • • • کسی
|▫️ surf • • • گشت و گذار
|▪️ report • • • گزارش

لینک دانلود دانلود جزوه و معنی کلمات درس پنجم


 

معنی لغات درس ششم زبان نهم

کلمات جدید درس 6 انگلیسی پایه نهم

Accident: تصادف
Advice: نصیحت
After: بعد از
Ankle: قوزک پا
Anyone: هر کس، کسی
Back: پشت، کمر
Bake: پختن
Bleed: خونریزی کردن
Broke شکستن – شکل گذشته فعل
Bruise: کوفتگی، کبود شدگی
Burn: سوختن
Burnt: سوختن – شکل گذشته فعل
Call: زنگ زدن
Clever: باهوش
Climb: بالا رفتن
Coat: کت
Cookie: بیسکویت
Cry: گریه کردن
Cut: بریدن
Drove: راندن – شکل گذشته فعل
Fast: سریع
Fell: افتادن
Fell down: پایین افتادن
Finger: انگشت
First aid: کمک های اولیه
Flower: گُل
Found: فهمیدن – شکل گذشته فعل
Health: سلامتی
Here you are: بفرمایید
Hit: زدن
Hungry: گرسنه
Hurry up: عجله کردن
Hurt: صدمه دیدن
I don’t think so: من اینطور فکر نمی کنم
Injuries: صدمات
Knee: زانو
Know: دانستن، شناختن
Lake: دریاچه
Last summer: تابستان گذشته
Learn: یادگرفتن
Leg: پا
Little: کوچک
Look: نگاه کردن
Lunch: ناهار
Myself: خودم
Participate: شرکت کردن
Plan: نقشه
Plaster: چسب زخم
Put: گذاشتن
Saw: دیدن – شکل گذشته فعل
So: بنابراین
Start: شروع کردن
Stay: ماندن
Stick: چسباندن
Sure: مطمئن بودن
Take care: مراقبت کردن
Too bad: خیلی بد
Trip: سفر
Twist: پیچ خوردگی
Wound: زخم
Yard: حیاط

لینک دانلود دانلود جزوه و معنی کلمات درس ششم


 

معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

He broke his leg: پای او شکست
He had a car crash: او تصادف کرد
He has a black eye:  او یک چشم کبود دارد. (یا یک چشم او کبود است.)
He has a scar: او جای زخم دارد
He has his leg in a cast: او پایش را گچ گرفته
He has some bruises: او کبودی روی بدنش دارد/ بدن او بود شده
He hit his head on the door: سر او به در خورد
I hurt my knee: زانوی من درد می کند
It hurts a lot: خیلی درد می کند
It is bleeding: دارد خون می آید
She burned her hand: او دستش را سوزاند/ دست او سوخت
She cut her finger: او انگشتش را برید/ انگشت او برید
She had a heart attack: قلب او درد کرد/ او حمله قلبی داشت
She takes care of her child: او از بچه اش مراقبت می کند
Stick/put a plaster on the wound: چسب زدن زخم

دانلود جزوه و معنی کلمات درس اول
0.3MB
دانلود جزوه و معنی کلمات درس دوم
0.4MB
دانلود جزوه و معنی کلمات درس سوم
0.3MB
دانلود جزوه و معنی کلمات درس چهارم
0.3MB
دانلود جزوه و معنی کلمات درس پنجم
0.3MB
دانلود جزوه و معنی کلمات درس ششم
0.3MB
 • 9th آوریل 2020
 • alireza
 • بازدید::10,118
 • [198]نظر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه : 198

 1. رها گفت:

  خوبه فقط کاش تلفظشون هم نوشته میشد

 2. Abdolahzadeh گفت:

  🙏🏼

 3. Asi گفت:

  عالییییی

 4. محمد گفت:

  با سلام ممنون از بذل محبت شما برای در اختیار گذاشتن این فایل ها

 5. ناشناس گفت:

  ممنونم از شما

 6. نجمه گفت:

  ممنونم

 7. Abbasss155 گفت:

  با سلام

  خیلی ممنون از برنامتون

 8. Abbasss155 گفت:

  خیلی ممون از زحمتتون😘😍😍

 9. Abbasss155 گفت:

  خیلی ممنون از زحمتتون 😍😍

 10. Hosna گفت:

  باسلام
  خیلی ممنونم ازبرنامه تون بأتشکر

 11. ناشناس گفت:

  چرا تلفظ نداره که بهتر یاد بگیریم 😒😒😒😒😒😒😐😐😐😐😐😐

 12. Sobhan گفت:

  خیلی ممنون از زحمات شما مطالب کامل و عالی بود

 13. ناشناس گفت:

  چرا تلفظش رو ننوشتید

 14. ناشناس گفت:

  خيلي خوبه

 15. ناشناس گفت:

  خیلی بد است

 16. ناشناس گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  اصلا راضی نبودم باید یک ساعت کلمه ها را کنار هم بچینیم تا معنی عبارت پیدا بشه خیلی سخت پیدا میشه معنی عبارت ها

  • Sobhan گفت:

   یکم بخون اینقدر ایراد نگیر پولی که بابت این ها ندادی از سرت هم زیاده

 17. سلام گفت:

  ای کاش همه این ها در یک پی دی اف بود

 18. ن گفت:

  بدک نیست ولی…

 19. مهستی گفت:

  میشه گفت خوب

 20. همتا گفت:

  خوب بود ولی کاش معنی درس رو هم داشت😐

 21. 😍 گفت:

  واقعا عایه

 22. مهدی نصر گفت:

  خوب بود

 23. آوین گفت:

  این واقعا کمک‌ مي کنه و عاااااالی هست…

 24. ناشناس گفت:

  داخل معنی کردناش اشتباه داشت چرت بو د 6مهنی اشتباه داشت

 25. ملکه یخ گفت:

  سلام اسم من روژین هستش لطفا بیاین چت من اشنا بشیم اسمش موز چت اولی ممنون .
  این برنامتونم خیلی عالی بود

 26. هادی مولایی گفت:

  ممنون از برنامتون

 27. Ali گفت:

  Not bad !

 28. اروجی ا گفت:

  خیلی خوب بود ممنون

موضوعات
مطالب اخیر
;